YÜZLEŞMEK

YÜZLEŞMEK-Sesli Dinle

İlk dönemlerden beri devam eden kavga,münakaşa,cidal,öldürme,cemel ve sıffin,siyaset…

-Nifakın tesiri

-Ayrıştırma…

-Yetersizlik….

-Şartlar….

-Zamanın hükmü….

-Çekirdek kadronun tesisi için tasaffi…

-İslam vücudunun fıtri olmayanları dışarı atması,vücudun vs irinleri kabul etmemesi.

-Büyümesi.

-Gelişmesi.

-Müslümanları ataletten,uyuşukluktan çıkarması.

-Baharı netice veren fırtınalar.

-Hayatın gübresi.

-Fikirleri canlandırması.Düşünceleri harekete geçirmesi.

-Hak mezheblerin itikad ve ameldeki zuhuruna zemin hazırlaması.

-Bu yangında Müslümanların sahabetini kazanması.

-Sağlıklı büyümesi için bir gereklilikti.

-Gıdayı hazmedemeyen midenin bunu dışarı atması gibi.

**************  

Siyaset bize hiç yaramadı.Siyasetin olduğu yerde hep kirlenme oldu.Kirlendik..Kirletildik..

Tıpkı Hz.Ali siyasetin değil,velayetin şahı idi o…

Zira siyaset İslâmın %- 1- ini oluşturmaktadır.Onu da ulül emirlerimiz düşünsün.

% – 1 –i % – 99-unun yerine geçirdik,kaderden tokat yedik…

-İşte blanço;

Cemel vakasında on bin,Sıffinde ise yetmiş bin kişi ölmüştür. -Sıffin savaşında da 4000 dolayında Müslüman şehit olmuştur da denilmektedir.

*************  

Abbasi halifesi Me’mun mutezilenin,Allahın kelam sıfatının kadim olmadığını, dolayısıyla Kur’anın mahluk olduğu görüşünü devletin resmi görüşü kabul etmesi, Ahmed bin Hanbel gibilere işkence içinde zorluklar yaşatmıştır.

Sonraki dönemlerde bu görüşten vaz geçilmiştir.

*Mutezile islamın felsefesini savunmaya soyunmuş,aklı esas alıp nakli yine akla göre yorumlamış,yorumunu engelleyen hadislere de –sahih değildir,itibar edilmez.- yaftasını yapıştırmıştır.

Oysa Kur’anın ilk müfessiri hadislerdir.Kabul etmeleri halinde akıllarını rahatça tasarrufta kullanamamaktadırlar.

Mutezilede şeytani bir haz vardır.

Bugünde aynı hal devam ettirilmeye çalışılmaktadır.

Bir çok itikadi konularda reddetmelerine kaynak bulunmayıp,sadece akli yorum varken,kader –rüyet vs gibi konularda bir çok hadis olayı izah etmektedir.

*Bir arap şairi:”Tabib,tıbbı ve devası ile kaderi bozmaya muktedir olamaz ve daha önce tedavi ettiği hastalıktan kendisi ölür.”

*İmam ibni Huzeyme,Rasulullahtan sahih isnadla birbirine zıd iki hadis rivayet edildiğini bilmiyorum.Kim böyle iki hadis biliyorsa,getirsin aralarını telif edeyim.”

*Zamanımızdaki Işid gibi fırkaların çıkması kader cihetiyle Müslümanlar arasında bulunan ayrık otlarının toplanması,ayrıştırılması,mecrasını bulması sebebiyledir.

Her su kendi mecrasını bulur.

*Mezheblerin reddiyle beraber yerine yeni bir mezheb koymak,islamın mecrasını değiştirmek demektir.

Mezhebleri birleştirmek,yeni bir mezheb ortaya koymaktır.

**************  

Yarım asırdan fazla süredir ve özellikle 1970-den beri iç mihraklar harekete geçirildi,Müslümanların enerjilerini tüketmek üzere birbirleriyle uğraşmalarının fitne kapısı açıldı.

Çin atasözünde denildiği gibi;şiddetli rüzgara karşı iki işlem yapılır;Biri,önüne setler yapılır ancak bu da zamanla aşınır ve yıkılır.

Diğeri ise,önüne yel değirmenleri konulur,enerji üretilir.

Müslümanların önüne duvarlar örüldü.

Önce dinini yaşaması yasaklandı,daha sonra ise dinin içten bozulması sağlandı.

Şiilik,vehhabilik,selefilik adlarıyla İslâmiyet kirletilmeye çalışılmaktadır.

Safiyet bozulmaktadır.

Sosyolojik bir gerçek olarak,toplumda çatışma ortamı sürekli oluşturulup, körüklenmektedir.

MEHMET ÖZÇELİK

15-03-2015

No ResponsesMart 17th, 2015

Yoruma kapalı .