ARŞDAN ARZA HECE HECE

ARŞDAN ARZA HECE HECE

Bütün duygular ruh hesabına, ruh da Allah hesabına çalışmaktadır.

Dil ruhun kendisini ifadesi, akıl ruhun üretim merkezi, kalb ruhu besleyen ve destekleyip geleceğe taşıyan motorudur.

Vicdan ruhun mihenk taşı ve danışmanıdır.

Göz, kulak, burun her şey ile irtibatını sağlar.

Tüm duygular ruhu tekmil eder.

Alem ruhun seyir ve cevelan alanıdır.

Her bir ruh külliyet içinde bir cüziyettir.

Her bir varlık ruhun külliyetinden bir cüziyettir.

Küllü tamamlayan bir cüz iken, cüzleri tamamlayan bir küldür.

**************************

*Ezelden takdir edilen bir proje var..

Ebedi proje..

Ebede uzanıp giden proje…

-Bizlerin sonsuz derece muhtaç olmamız, Allahın özellikle Samed isminin tüm sırlarını açığa çıkarmaktadır.

İnsanlar eksi ve eksik kutuplarıyla, Allahın ezeli ve ebedi sıfatlarını ortaya çıkarmaktadır.

-Allah kullarından bir kuluna ve kullarına aşık oldu.

Onları kendine aşık etti.

Aşkta, Aşık ile Maşuk buluştu.

-“Ben gizli bir hazine idim, bilinmeyi sevdim. (Beni tanımaları için) mahlukatı

yarattım. “[1]

Sofiler ve hadisçiler değişik açılardan hadise baktıkları için değerlendirmeleri de farklı olmaktadır. Sofiler mana yönü ile hadise yaklaşırken, diğerleri senet ve rivayet yönü ile yaklaşmaktadırlar. Bu bağlamda İbnü’I-Arabi, kendine has bazı kriterler çerçevesinde keşf, ilham ve rüya yoluyla hadislerin Hz. Peygambere tashih ettirilmesinin imkan dahilinde olduğunu ifade eder. Ancak hadisleri keşf yoluyla tashih ettirecek kişinin kurbet makamında bir veli olması gerekir.

Sofilerin hadisle ilgili bu yorumlarına karşılık hadisçiler de kendi açılarından hadise yaklaşmışlardır.

Bunlardan Aliyyü’l-Kari hadisin manasının sahih olduğunu ve “insanları ve cinleri bana

ibadet etsinler diye yarattım” ayetiyle uygunluk arz ettiğini söylemiştir. İbn Teymiyye ise, bunun Hz. Peygamberin sözü olmadığını; sahih ya da zayıf bir senedinin de bilinmediğini ifade etmiştir. Zerkeşi, Hafız İbn Hacer ve Süyuti de aynı kanaattedirler.[2]

*******************  

Vesile Allaha ulaştıran her şeydir.

Kâbe gibi, Rasulullah  ve Namaz gibi…

Allah her şeyi kendisine ulaştırdığı cihetle yaratmakta ve kıymet vermektedir.

-Hasan-ı Basrî (ra) rivayet ediyor. Resulullah (sav) buyurdular ki:

“Namaz kılan için şu üç meziyet vardır: Gökten tut tâ başının tepesine kadar sevap saçılır. Gökten tâ ayaklarına kadar melekler kendisini kuşatır. Eğer namaz kılan o esnada kiminle konuştuğunu bilseydi, yüzünü kıbleden çevirmezdi.”[3]

-Hak yolunda insanın önüne nice huriler çıkar ve çıkarılır. Bu durumda o insan sınanmaktadır.

Acaba o huriye kapılacak mı yoksa hak yoluna devam edecek mi?

-Sadi Şirazi çok zenginmiş. Birine misafir olmuş, o adam buna bir koyun kesmiş. Onun dalağını severek yiyince, gitmiş, sekiz tanesini daha kesip, dalaklarını getirmiş.

Sadi ona bu hareketinden dolayı üç yüz koyun vermiş.

En cömertte odur deyince sebebini şöyle açıklamış;

-Ben binlerce koyundan üç  yüz tanesini verdim, o ise sahip olduğu sekizin tümünü  kesti.

-Allah bize kendisine yakışanı vermiştir.

Bize yakıştığı kadar vermiştir.

Kader mikdarınca takdir edilmiştir.

Nitekim cennete ulaşamayan kadın, anne olunca cennet ayaklarının altına kondu.

Kader onu bu dünyaya gönderdi.

“Cennet’te çocuk (doğurmak diye birşey) yoktur”[4]

 

******************

Muhyiddin-i Arabi vefat ettiği vakit sorguya inen melekler kendilerine ”sen kimsin, rabbin kim? dinin ne? kitabın ne? peygamberin kim? kıblen neresi?” diye sormaktadırlar. Muhyiddin ibn Arabi de şu dörtlüğü okur ”Biz bizimle biz deydik, biz bizimle bize geldik, biz bizimle bizdeyken, bizi bizden mi sorarlar? mana aleminde kuvvetli ve büyük zatlardan olan ve kendisinin yaradan’a yaradanın da kendisine olan yakınlığından bahsetmek adına bu kelamları dile döker. bunu manen gören veliyyullah’tan bazı değerli kimseler buna şahit olmuş ve zahir aleme yansıtmışlardır.

 

-Bir kudsî hadiste şöyle buyrulur:
“Bazı mümin kullarımın imanını fakirlik korur; onu zengin etsem ahlâkı bozulur. Bazı mümin kullarımın imanını zenginlik korur; onu fakir etsem kalbi bozulur. Bazı mümin kullarımın imanını sıhhat korur; onu hasta etsem edebi bozulur. Bazı mümin kullarımın imanını hastalık korur; onu sıhhatli etsem hali bozulur. Ben kullarımın işlerini ilmimle tedbir ederim; ben onların kalplerini ve gizli hallerini çok iyi bilirim. ”
Bir şeyin hoşumuza gitmeyişi onun kötü ve hayırsız olduğunu göstermez. Bazen hoşlanmadığımız şeylerin içinde, daha sonra pek çok hayrın bulunduğunu görürüz. Mümin için acı-tatlı her iş hayırlıdır.
Bazı sıkıntılar mümine manevi dereceler kazandırır; sevabını çoğaltır, onu yüce Allah’a yaklaştırır.
Bazı sıkıntılar müminin kusurlarına kefaret olur, onun günahlarını temizler.
Bazı sıkıntılar, mümini kötü işlere bulaşmaktan alıkoyar; acı onu meşgul eder, günaha ve zulme giden yolunu tıkar.
Bazı sıkıntılar mümine dünyada verilmiş bir cezadır, onu burada çeker, âhirete cezası kalmaz. Burada üzülür, orada sevinir.
Bazı sıkıntılar müminin kalbini niyaza, dilini duaya alıştırır. Yüce Allah müminin edep içinde inlemesinden, yani samimi bir kalple Rabb’iyle konuşmasından hoşlanır; onun sesini meleklerine dinletir. Allah kırık ve yaralı gönüllere özel olarak nazar buyurur, mahzun kullarını çok sever.[5]

MEHMET ÖZÇELİK

19-10-2016

[1] İsmail b. Muhammed Acluni, Keşfu’l-Hafa, (1-II), 3. Baskı Beyrut 1351 h., II, 132, 2016

nolu hadis; Şemsüddin Ebu’I-Hayt Muhammed b. Abdurrahman Es-Sehavi, Makasıdü ‘1-Hasene, Beyrut 1986,327,838 nolu hadis; Muhammed b. Ahmed b. Carullah el-Yemeni, En-Nevafihu‘1-Atıra fi Ehadisi ~/ Müştehira, 2. Baskı, Beyrut 1993, 264, 1467 nolu hadis.-İsmail Hakkı Bursevi, Kenz-i Mahfi, Gizli Hazine, İstanbul ı997, 17-ı8; Krş. Mustafa Kara,Tasavvıif ve Tarikatlar Tarihi, 2. Baskı, İstanbul ı 990, 85. . 

[2] Acluni, Il, 132. Hadisin geniş bir değerlendirmesi için bkz. Ali Yardım, Mesnevi Hadisleri, YİE Öğretim Üyeliği İçin sunulan Yayınlanmamış Yeterlilik Tezi, Kayseri 1970, ı ı ı; Ahmet Yıldırım, Tasavvufun Temel Öğretilerinin Hadislerdeki Dayanakları, AÜSBE yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara 1996, 96-97. Kurt, 573-574, 583-594.

[3] Camiussağir-7349

[4] Tefsir el-Kurtubî, XVII, 203.

[5] Beyhaki.el Esma ves Sıfat.1/204.

 

No ResponsesEkim 28th, 2016

EN’AM.59.64

No ResponsesEkim 27th, 2016

DİN PARALELLERİ DEVREDE

DİN PARALELLERİ DEVREDE

Din paralelcileri de devrede.

Paralel devletin açtığı paralel devlette deşifre olunca, paralel risale-i nur heveslileri ve de Gülenin halefi de devrede…

Hem yeni halefi gündeme getirecekler ve hem de belki de onlar için en önemlisi de başta Nur cemaatı ve diğer cemaatlara bu bahane ile vurmaya çalışacaklardır.

Gülen gibi bunların da mahcubiyetleri ortaya çıkıncaya kadar bu puslu havada zehirli tohumlar ekilecektir.Mesela;

-Ahmet Tekin 28 Eylül 2016 tarihli Gündem Ötesi konuşmasında tamamen mesnedsiz, tutarsız ve kibir eseri olarak Bediüzzaman-ın Hz. İsanın inmesi ile ilgili olarak, Hristiyanlığın hakim olacağını söylediği, yalanını dile getirdi.

Oysa tam tersine Bediüzzaman, Hz.isanın gelmesiyle Hristiyanlığın İslamiyete dahil olacağını ifade etmiştir.

“Nasraniyet ya intıfâ veya ıstıfâ edip İslâmiyete karşı terk-i silâh edecektir. Nasraniyet birkaç defa yırtıldı, Protestanlığa geldi. Protestanlık da yırtıldı, tevhide yaklaştı. Tekrar yırtılmaya hazırlanıyor. Ya intıfâ bulup sönecek veya hakikî Nasraniyetin esasını câmi olan hakaik-i İslâmiyeyi karşısında görecek, teslim olacaktır. İşte bu sırr-ı azîme Hazret-i Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm işaret etmiştir ki, “Hazret-i İsâ nâzil olup gelecek, ümmetimden olacak, şeriatımla amel edecektir.”[1]

-Fitneyi sevenler devrede. İhtilafları kaşıyanlar piyasada…

Israrla Fetö-yü Nur cemaatıyla beraber göstermeye çalışanlar var.

Seviyesizliğini seviyelilere saldırararak seviye kazanmaya çalışanlar ortalıkta dolanmakta ve dolaşmaktadır.

Gülen kendisi de bir çok defa ifade edip dini bir cemaat olmadığını, nur cemaatlarıyla bir bağlantısının olmadığını söylediği gibi, nur cemaatı da bunlarla arasına en az tabirle bir mesafe koyduğu halde ısrarla aynı kareye konulmaya çalışılmaktadır.

Risale-i Nurları sadeleştirme adıyla tahrife başlayan bu yapı, bu hatası sonucu sürçmüş, tenkid edilip bir çok makalelerle aleyhe yazılar yazılmasıyla deşifre olması sağlanmıştır.

Kirli yapı kiriyle beraber ortaya çıkarken, kirini temiz olan cemaatlara da sıçrattı, bulaştırdı veya birilerinin istediği şekilde yaptı ve yaptırıldı.

Şu anda –inşaallah- pek maya tutmayacak olsa da –mayanın bozuk olmasından dolayı- rehavete kapılmaması gerekerekten, yeni fetö-cülere hazır olunmalıdır.

Yeni fetöcüler devreye konulmuştur. Tıpkı Pkk-nın lideri Öcalanın verilmesiyle Gülen-in alınması gibi…

Şimdi kim alınacaktır???

*1946-dan beri Abd içimizde. Ona verilen insiyatif, onun hareket alanını genişletmiş ve darbelerde o andan itibaren başlamıştır.

Abd ve İngiliz ortaklığıyla…

Biz Pkk ve Deaş-le değil aslında Abd ve İngiliz başta olmak üzere, batı ve Hristiyan dünyasıyla savaşmaktayız.

-Paralel yapı dini bir yapı da değildir.

İslam İşbirliği Teşkilatı FETÖ’yü terör örgütü ilan etti.[2]

-Bu yapı aynı zamanda gizli bir siyasi yapıdır.

Türkiye-nin bir asırlık ayak bağını ve kelepçesini, islam dünyasına da uygulamaktır.

Fetö-nün ifşa olması demek aslında Chp zihniyetinin islam ülkelerine yayılmasının ve o zihniyetin de çökmesi demektir.

-Ne edelim.. Ne diyelim.. Dua edip Âmin diyelim…

Vakti şerifler hayrola, Hayırlar feth ola. Şerler def ola. Gönüller şâd ola. Kalplerimiz mesrûr, sırlarımız mestûr, zahirimiz mâmûr, bâtınımız pür nûr ola. Cenâb-ı Hakk dert verip derman aratmaya, hastalarımıza şifa, dertlilerimize deva, gönüllerimize imân, kalplerimizi musaffa eyleye. Zümre-i salihinden ve gürûh-ı naci’den eyleyip, dualarımızı dergâh-ı izzetinde kabul ve makbul eyleye, nefesimiz Hakk, nutkumuz can bula. Günlerimiz ve Cuma’mız Mübarek Ola…

MEHMET ÖZÇELİK

22-10-2016

[1] Mektubat.Hakikat Çekirdekleri.

http://www.tesbitler.com/2015/01/02/hz-isanin-nuzulu/

http://www.tesbitler.com/2015/01/02/hz-isa-ve-isevilik/

http://m.sorularlarisale.com/index.php?oku=21712

https://sorularlaislamiyet.com/hz-isa-kiyamet-kopmadan-once-tekrar-yeryuzune-inecek-mi

[2] http://www.haber7.com/guncel/haber/2177970-fetoyu-teror-orgutu-ilan-ettiler

 

No ResponsesEkim 24th, 2016

İYİ Kİ ALLAH VAR

İYİ Kİ ALLAH VAR
Elif- Lam.Elif-i gitmiş, Lam-ı kalmış. Elif-siz Lam ölüdür. Var değil yoktur, Evet değil hayırdır. Hayırsız hayırdır. Müsbet değil menfidir.
O’nsuz her şey ölüdür, yoktur, yokta ve yokluktadır.
-“Evet, nasıl ki mânâ-yı sarihi Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm’a der: “Eğer ehl-i dalâlet arka verip senin şeriat ve sünnetinden i’raz edip Kur’ân’ı dinlemeseler, merak etme. Ve de ki: Cenâb-ı Hak bana kâfidir. O’na tevekkül ediyorum. Sizin yerlerinize, ittibâ edecekleri yetiştirir. Taht-ı saltanatı herşeyi muhittir; ne âsiler hududundan kaçabilirler ve ne de istimdat edenler medetsiz kalırlar.”
Öyle de, mânâ-yı işarîsiyle der ki: “Ey insan ve ey insanın reisi ve mürşidi! Eğer bütün mevcudat seni bırakıp fenâ yolunda ademe giderse, eğer zîhayatlar senden mufarakat edip ölüm yolunda koşarsa, eğer insanlar seni terk edip mezaristana girerse, eğer ehl-i gaflet ve dalâlet seni dinlemeyip zulümata düşerse, merak etme. De ki: Cenâb-ı Hak bana kâfidir. Madem O var, herşey var. Ve o halde, o gidenler ademe gitmediler. O’nun başka memleketine gidiyorlar. Ve onların bedeline o Arş-ı Azîm Sahibi, nihayetsiz cünud ve askerinden, başkalarını gönderir. Ve mezaristana girenler mahvolmadılar; başka âleme gidiyorlar. Onların bedeline başka vazifedarları gönderir. Ve dalâlete düşenlere bedel, tarîk-i hakkı takip edecek mûtî kullarını gönderebilir. Madem öyledir; O herşeye bedeldir, bütün eşya birtek teveccühüne bedel olamaz” der.”
-Allah-ın değer vermediği, cehenneme atıp yaktığına neden değer verelim ki?
Zira her şey O’nunla değerlidir ve O’nunla değer bulur.
-Yüz sene önce bir proje ile başa geçirilen firavun ve firavuncuklar halklar tarafından devre dışı bırakılınca, onları getirenler bu sefer o halkı yok etmeye çalışmaktadırlar.
O’nu bulamayanlar, O’nun yerine başka ilahlar edindiler.
Bir- i bulamayanlar, binleri ilah edindiler.
O’nu bulanlar, binlerin kölesi olmaktan kurtuldular.
Kul olmayanlar, köle oldular.
Kul olmayanlar, kül oldular.
Kul zirvede ve a’lada, kül ve köle olanlar edna ve esfeldeler.
-Kâinatta zıtlar, zıtlarının vücuduna çalışıyor. Adem vücudu netice veriyor, şerler hayrı inşa ediyor..
-Eşya zıddıyla bilinir. Eşyanın varlığını bildiren ve vücuda çıkaran , zıddının tedahülüyledir.
Oysa O’nu bulanlar, O’nun zıddı olmadığından zıddıyla da meşgul olma mecburiyetinde olmadılar.
*Allahın kullarıyla konuşmasından ibaret olan Kur’an-ı Kerim tek olmasına rağmen müsbet veya menfi görüşlerin ortaya çıkmasındaki iki sebeb şudur;
Biri Hikmet, Diğeri ise İllettir.
*Babam ölümüne yakın rahatsız olduğunda iki kardeşim Yasin okumaya başladılar.
Yarısını okumuşlardı ki; Babam oradan seslenmeye başladı.
Yav yeter yav. Beni ne kadar yıkadılar.
Ne var baba dediğimizde doğrularak cevaben;
Yav bunlar beni ne kadar yıkadılar, yeter yav.
-Gerek bir kişinin başında Yasin okuduğumuzda, gerekse de Babamın vefatının gündüzünün bir gün önceki gecesinde benzerini ben de yaşadım.
Allahın zatı gibi sıfat ve kelamları da hayy ve diridirler.
*Bir insanın kendisini kurtarmak üzere uzanan ipi kesmemelidir. Madem o kişi o iple bağlanmış, ayakta durmuş, avamdandır, onunla tatmin oluyorsa, o ipi koparmamalı, kesmemeli, düşmesine sebeb olmamalıdır.
O ip zayıf bir ipde olsa, madem o kişi o iple ayakta duruyor, istinadgâhı yıkılmamalı, yoksa o kişi yıkılmış olur.
Herkes aynı derecede olamaz, Aynı kemâl manasında değildir.
-İslam ilahi bir iptir.
İnsanları yokluktan ve faniden alıp, ebede, manaya, varlığa ve O’na ulaştırır.
*Ateizm ilk olarak romadaki hristiyanlar için kullanılmış. Yani o kadar onlarca dini bırakıp da, başka bir dine inanmalarından dolayı bu ifade kullanılmıştır.
Bir-i bulamayanlar, birle bağlantılı her şeyi de ya inkâr ediyorlar veya onlardan ilahlar ediniyorlar..
*Öleceğiz; müjdeler olsun, müjdeler olsun
Ölümü de öldüren Rabbe secdeler olsun. Necip Fazıl Kısakürek
MEHMET ÖZÇELİK/ 18-10-2016

No ResponsesEkim 21st, 2016

En’am-56-59

No ResponsesEkim 20th, 2016