İSLAMIN İNTİBAHI

İSLAMIN İNTİBAHI

İslâm uyanıyor.

Arap Alemi uyanıyor.

Yüz sene gecikmeli ve geciktirmeli bir bekleyişten sonra, yüz yıldır uyuyan dev uyanıyor.

Asıl her yönünden zincirlerle bağlanan Türkiye, uyuyan arab, çaresiz islâm dünyası bu uyanışın eşiğindedir.

-“Avrupa üflüyor, biz burada oynuyoruz. O tenvim ile (Uyutarak)telkin eder.”(Sünuhat.)

“Evet, ben kendi hesabıma aldığım dersime binaen, ey İslâm cemaati, müjde veriyorum ki: Şimdiki âlem-i İslâmın saadet-i dünyeviyesi, bâhusus Osmanlıların saadeti ve bilhassa İslâmın terakkisi ve onların uyanması ve intibahı ile olan Arabın saadetinin fecr-i sâdıkının emareleri inkişafa başlıyor. Ve saadet güneşinin de çıkması yakınlaşmış. Ben dünyaya işittirecek bir derecede kanaat-i kat’iyemle derim: İstikbal yalnız ve yalnız İslâmiyetin olacak ve hâkim, hakaik-i Kur’âniye ve imaniye olacak. Öyleyse, şimdiki kader-i İlâhî ve kısmetimize razı olmalıyız ki, bize parlak istikbal, ecnebîlere müşevveş bir mâzi düşmüş.”
“Eğer biz ahlâk-ı İslâmiyenin ve hakaik-i imaniyenin kemalâtını ef’âlimizle izhar etsek, sair dinlerin tâbileri elbette cemaatlerle İslâmiyete girecekler. Belki, küre-i arzın bazı kıt’aları ve devletleri de İslâmiyete dehalet edecekler.”
[1]

“Eski Said, hiss-i kablelvuku ile 1371’de, başta Arab devletleri, alem-i İslamın ecnebî esaretinden ve istibdadından kurtulup İslamî devletler teşkîl edeceklerini kırk beş sene evvel haber vermiş. İki Harb-i Umumî ve otuz-kırk sene devam eden istibdad-ı mutlakı düşünmemiş, üç yüz yirmi yedide olacak gibi müjde vermiş, tehirinin sebebini nazara almamış.” [2]

“Alem-i İslam milletleri Arabın metanetinden ders almışlar. İnşaallah yine Araplar ye’si bırakıp, İslamiyetin kahraman ordusu olan Türklerle hakîki bir tesanüd ve ittifak ile el ele verip, Kur’an’ın bayrağını dünyanın her tarafında îlan edeceklerdir.” [3]

“Bu geniş boğuşmaların neticesinde, eski Harb-i Umumiden çıkan zarardan daha büyük bir zarar, medeniyetin istinadı, menbaı olan Avrupa da, deccalane bir vahşet doğurmasıdır. Bu endişeyi teselliye medar, alem-i İslamın tam intibahiyle ve yeni dünyanın, Hıristiyanlığın hakiki dinini düstur-u hareket ittihaz etmesiyle ve alem-i İslamla ittifak etmesi ve İncil, Kur’ân a ittihad edip tabi olması, o dehşetli gelecek iki cereyana karşı semavi bir muavenetle dayanıp inşaallah galebe eder.” [4]

-Bediüzzaman İngilizi Tuluat adlı eserinde şöyle tasvir ediyor;”Fitnekârlık, ihtilaftan istifade, menfaat yolunda her alçaklığı irtikâb etmek, yalancılık, tahribkârlık, hariçte menfiliktir.”

İngilizde bu uyanıştan nasibini alacaktır. İngilizde islam ile intibaha gelecektir.

-“Bütün dinlerin etbâları ise-hatta en ziyade dinine taassup gösteren İngilizlerin ve eski Rusların-muhakeme-i akliye ile İslâmiyete dahil olduklarını ve günden güne, bazı zaman takım takım, kat’î bürhan ile İslâmiyete girdiklerini tarihler bize bildiriyorlar.”[5]

-Dün karşımıza çıkarılan Cem Sultan idi, Bugün Can sürtük. batının bize karşı kullandığı sürtüklerin sayısında önemli artış oldu. Ne de fazla hain, kanı bozuk, kullanımlık insan bozuntusu varmış.

İslâmı sorun, Müslümanı da terörist gören Can Dündar.[6]

Bu zırvalamasıyla kendi yapısını ve kan değerini de göstermiş oldu.

Mit olayı,17.25 aralık ve de 15 temmuz darbe girişimleri farklı kimselerin ayrışmasına kader müsaade etti, çalkaladı, ayrıştırdı.

-Yüz yıldır dış yüzümüzle hürriyeti hakkıyla soluyamadığımız gibi, fikir ve inanç yönüyle de, büyük bir gelişme olmakla beraber, tam bir hürriyet havası esmemektedir.

-Cumhuriyetin aydınları özürlüdür, yaralıdır, kısırdır. defoludur. Bu kadar tahripten sonrada ayakta kalması mucize bir olaydır. Makina problemli olunca, onun ürettiği üründe arızalı olmaktadır.

Bin yıllık sahip olduğumuz değerlerimizin dokunulmadığı nokta kalmamıştır. Zaten din ve dilin tahribi bile yeterli iken, yıkılmayan alan kalmamıştır. Biz biz olmaktan çıkarıldık. Onun içindir ki biz olmayan bizler, bir asırdır birbirimizle kavga etmekteyiz.

-Dikkat edilirse Abd, kendi  işlerinden çok, Bizim ve islam dünyasının iç ve dış işleriyle ilgileniyor. Kendi iç işlerini, bizlerle düzenlemeye çalışıyor. Şimdiye kadar hizbullah bahanesi vardı, şimdi ise daeş uyduruldu. Miadı dolanın yerine başkası ikame ediliyor. İslâma ve müslümanlara saldırının adı terör ve terör grupları.

– Abd bir yandan pkk-ya silah verip elini güçlendirirken, diğer yandan Barzaniye kürt devleti kurdurarak o devleti tepside pkk-ya sunacaktır.

Abd-nin hedefi orta doğudaki radikal yani aşırı ve terör gruplarını ortadan kaldırmak değil, maalesef onları besleyerek kaos ortamı hazırlamaktır.

Artık islam dünyası bu aldatmacaya kanmıyor. Zira o uyandı.

Teknoloji İslam dünyasının gözünü açtı.

-Okulda akıllı tahtayı açtığımda çok güzel bir cümleyle karşılaştım, yüz sene önce sanayi devrimini kaçırdık, bu yüz yılda teknoloji devrimini kaçırmayalım, idi. Dünyadaki kavgalar, bu yüz yılı şekillendirecek teknolojilerdir, Afganistandaki lityum, bizdeki bor ve benzeri maden ve enerji üsleri, Arakandaki doğalgaz, Suriye, Arabistan ve Irakta petrol, kısaca tesbit edilen yüz yıllık hakimiyet alanları çeşitli bahanelerle işgal edilmeye çalışılıyor.

Abd islam ülkelerini vuruyor, Allah da Abd-yi. houston kasırgasının abd-ye maliyeti 150 milyar dolar.

Aklını başına almalı Abd.

MEHMET ÖZÇELİK

08-09-2017

 

 

[1] Emirdağ Lâhikası.369,,Hutbe-i Şamiye.27,31.

[2] Tarihçe-i Hayat.79.

[3] Tarihçe-i Hayat.84.

[4] Emirdağ Lâhikası.53.

[5] Hutbe-i Şamiye.30-31.

[6] http://m.haber7.com/guncel/haber/2408041-can-dundar-islama-hakaret-etti

No ResponsesEylül 16th, 2017

DAHİLİ VE HARİCİ ŞER İTTİFAKI

DAHİLİ VE HARİCİ ŞER İTTİFAKI

100 yıldır islâmı hariçten yıkamayan haçlı zihniyeti, İslamoğlu ve avanesiyle içten yıkmaya çalışmaktadır.

Fetö ile bunu kıskaç altına almaya çalışırken, buradan islam dünyasını bilgilendirip şekillendirmeye çalışmasıyla başarılı olamayınca diğer planlarını devreye koymaktadır. Hedef ise, islâmı yok etme, kuşatma, sulandırma faaliyetidir.

*Fetö ile hayal kırıklığına uğrayıp boşluğa itilen toplum İslamoğlu ile de, şimdiye kadar inandığı dinin yanlış olduğu söylenerek, dinden kopma noktasına sevkedilmektedir. İslamoğlu hep inkar üzerine hareket etmektedir. Tefsire gerek yok derken, kendi tefsir yazmıştır. Kur’an bize yeter derken, kendisi Kur’an ile ilgili eser vermiştir. Peygambere gerek yok derken,3 Muhammed adlı eser yazmıştır.

-Fetö ile ilgili yazı artık pek yazmayayım, diye kendimi frenlemeye çalıştığım halde, bunca pislik, çıkan bilgi ve belgeler beni de dehşete düşürüyor.

Bizler gündemin bu kirli işlerle meşgul edilmemesini isterken, onlar her türlü kirli oyunlarla gündemi meşgul etmektedirler. En acısı ise bu oyunları gözlerin kör, kalb ve vicdanın perdeleyerek görmemesidir.

Asırların yazacağı bu insanı, asrında şahit olarak yazmak, geleceğe doğru bilgileri taşımak istiyorum.

-Korkuyorum. bir tahrik ortamının oluşturulmasından korkuyorum. Haklı olarak atılanların yanında, haksızlığa uğratılmış ve çevresinin oluşturduğu memnuniyetsizler grubunun oluşmasından korkuyorum. İyi niyetlilerin, kötü niyetli insanların kucağına itilmesinden korkuyorum.

Öcalanın teslim edilip, Fetönün alınması gibi, pkk-nın bitip, Fetö kavgasının başlamasından korkuyorum.

Aslında Gülen gelip teslim olsa, bunca insan bu kadar mağdur olmayacaktı.

Tevekkeli olanları kaos sevdalıları bu alanı boş bırakmayıp, tahrik edecektir.

-İhlaslı ve samimi olmayan hiç bir hareket ve dava, hedefine ulaşamaz. İçinde madde ve dünya olan hiç bir hareket de muvaffak olamaz.

**********************    

İslam alimlerince, sahabenin derece bakımından sonuncusu olan vahşiye, islamoğlu gibi binler yetişemez, marifet ve teslimiyet noktasında.

Daha 4 halifeyi ve diğerlerini söylemedim. Onun gibi milyonları tartar. On kişi müjdelenmiş ancak şefaat yok diyen gibilere o şefaatte yoktur.

-Bu dini hariçten yıkamayanlar, dahil den yıkmak ve sulandırmak peşindeler. Bir asırdır dini zayıflatılan bu millet, hadislerin inkarı, şüphelerin oluşturulmasıyla incelen o bağda koparılmaya çalışılmaktadır. Ümmet boşluğa itilmektedir.

İslamoğlu ve avanesinin tavrı, kişilikli tavır değildir. Zira her yaptığı tesis değil tahriptir, tamir değil yıkımdır. tashih değil ifsattır. izan değil dini zafiyettir. Kur’an-ı inşa hizmeti değil, Kur’anın surlarını yıkmadır. dini yüceltme değil, makamından düşürmedir. Yeni bir şey ortaya koyma değil, eskimiş ve çürümüşleri yenilemedir. Gözleri açma değil, gözleri boyamadır.

-Miracı inkar eden islamoğlu, bayındır, caner taslaman, Mehmet öztürk. vs. müşriklerden farkları ne olmuş oluyor? Onlarda inkar etmişler, imtihan amaçlı daha önce hiç gidip görmediği ve de bilmediği Kudüs mesaisini sormuşlar. Efendimiz aynıyla cevap vermişti. İnkar neden, gidemez mi, götürülemez mi? Ya o yolculukta haber verdikleri, ya Necm süresindeki, göz şaşmadı, ayetiyle, açıkça gördüğünden bahsedilmesi. Bu konuda ümmetin ulemasının icma-ı, getirdiği namaz emri, Bakara süresinin son iki ayeti, Tahiyyat duası bunlara ne gibi sahte kılıflar giydirilecektir? Bir sahte yalan, onlarca yalan ve inkârı da beraberinde getirmektedir. İsra suresi ve nüzul sebebi olayı izah etmektedir. [1]     

Ahmaklıkta ve cehalette zirve yapmış bir insan, Allahın evlenecek çiftlerin kimler olacağını bilmemesi iddiasında asla bulunmayacaktır.

Bulunan ve inkar içerisinde olan insanların kesin olarak Allah ve peygamberi ile problemi olan insanlardır. Onlar evvela inançlarını sorgulamalıdırlar.

İslamoğlunun inkar ettikleri için bir kalite ve seviyeye sahip olmayı gerektirmemektedir. Onlar zaten ortaya atılıp, cevapları da verilmiştir.

-İslamsız orta doğu oluşturma bir asırlık projesidir.

-Ne hazin işkencedir ki, bir asrı aşkın sürede akıldan, kalbden, göbekten, her yerden avrupaya bağlanmışız, kopamıyoruz. Onlarda maddi manevi bizi eziyor.

-Abd ve avrupa yazdıkları senaryolarla terörlük oynuyorlar. Bunun kendileri için bir getirisi, duyurusu ve en önemlisi islami terör, müslüman terörist yaftasını gündemde tutmaya çalışıyorlar. Yüz yıl önce dini tehdit hedefine kurgu ile koyan batı ve yahudi, bir yüz yılda terör kurgusunu çalıştıracaktır. Amaç düşman cepheler oluşturmak, çatışmayı körüklemek, fitne ateşini tutuşturmak.

 Eskiden dağ eşkiyaları hayatlarını ortaya koyar, her tehlike ve zorluğu göze alırlardı. Şimdikiler ise gravat ve takım elbise kullanıp, her imkana sahip, çok rahat trilyonları elde edebilmektedir.

Terör devleşmekte ve devletleşmektedir. Almanya adeta batı terörün karakolluğunu yapmaktadır.

-Yüz yılda bir büyük savaş çıkartarak nüfusu azaltmak, geriye kalanları başlarına getirdikleri kendilerini fikren ve itaat ile temsil edecek kimseleri bulmak, karşı duranları devre dışı bırakmak, terör ortamıyla kaos çıkarmak avrupanın devletleri ele geçirmenin yöntemlerindendir.

-Asıl tehlike bundan sonra. ilk bin yılda avrupayı, ikinci bin yılda afrikayı hıristiyan yaptık. Üçüncü bin yılda da asyayı hıristiyan yapacağız diyen papa, Fetönün papaya, emrinizdeyim demesi çok düşündürmektedir. Bir çok islami ülkeye yayılan Fetönün avrupa, cıa ve papa desteğiyle oralara hakim olup ele geçirmesi tehlikenin boyutunu göstermektedir. Cıa, abd, avrupa bu Fetö kozunu elinden bırakmayacak, kullanacaktır. Yani bizde yapılan 15 temmuzun benzerinin o islam ülkelerinde yapılmayacağının garantisi yoktur. Bu hıristiyan tehlikesiyle beraber, islamı tahrif ve sulandırmayı da beraberinde getirecektir.

-Bir arkadaş, Meral Akşenerin devletin başına geçmesi konusunda, bir şeye kadın eli değmeli, diyordu. Ancak onların çok daha kolay kullanılacağından ve hadisteki, “İşlerini bir kadına bırakan topluluk asla felah bulamaz.”[2]

Hadislerden habersizdi. Onun için Abd.nin başına clinton getirilmeye çalışıldı. Almanya ve ingiltereyi kadın başkan idare etmekte.ve görülmektedir ki, kadın yönetici bir projedir.

-1870.lerde fikri mücadele ile beraber terör estiren sol,80.den sonra sefalete, rezalete, zenginlik içinde yüzmeye başladı. İşte fakirlik edebiyatı yapan Baykal, fakirler grubundan mı yoksa zenginler platformu ve kulislerinden mi.

Baykal fuhuş kasediyle gitti, yoksa KK-da ihanet görüntülerini verme belgeleriyle mi gidecek? Ona o mit belgelerini kim vermiş olabilir?

Sol şimdi nerede, adam öldüren hatta savunduğunu söylediği kürtlere zarar veren pkk ile beraber hatta abd.nin işgaline destek veren Fetönün yanında ve avukatlığında. devrimci sol, devrilmiş, sürünmede, sürüncemede.

Solun örnek göstereceği seviyeli bir insan örneği var mı? Deniz Gezmiş mi? Hani şu banka soyan. terör estiren, eli kalem tutan değil, silah tutup terör estiren terörist. yapmakla değil, yıkmakla iş gören, -Kimse kızmasın kendimi yazdım-,diyen ancak bir kitap daha yazarak, kimse kızmasın pkk ve fetöyü yazdım, diyerek yazmasını tavsiye ettiğim Hasan Cemal, Deniz Gezmiş bankayı soyduğu halde, biz gazetede, soymadığını haber yapmıştık.

-Bir asırdır Müslümanlarla uğraşıldı.

Mesela, Yüksel Dilsiz,i Mit bunu nur talebelerinin içerisinden alarak yani ergenekon sanığı Levent Ersöz eli ve maharetiyle ve ergenekon sanığı Şener Eruygur destekli sınırsız kredi kartı kullanımlı müstamel bu insan ile temiz bir cemaatı takip edeceğine, Fetö ve pkk grubunu takip etseydi millete ve devlete daha hayırlı bir iş yapmış olurlardı. Ancak onlar böyle iyi bir niyeti olmadıklarından dolayı, silahın namlusu kendilerine dönmüş öldü.

-Zihniyet. Değişmedikçe toplum değişmez. İnsan değişmezse, zihniyet değişmez. Zihniyet değişmedikçe de, toplum dönüşmez.

Allah münafık kimse için, Huşubun Müsennedeh, der. Yontulmamış odun ve kereste.

Ezeli ve ebedi olan Allah kâfir olan mahlukunu, kulunu cehennemle tehdit ediyor.

MEHMET ÖZÇELİK- 07-09-2017

[1] http://www.muhabbetfedaileri.com/dini-i%C3%A7erikli-yaz%C4%B1lar/3514-k%C3%BCt%C3%BCb-%C3%BC-sitte-ve-mir-ac/?s=fc4e6857cc8a275fbc41df97e3fd392473bde0a7

[2] https://sorularlaislamiyet.com/kadinin-devlet-baskani-hakim-ve-vali-olmasi-ile-ilgili-bir-kavmin-basina-kadin-hukumdar-gelirse-o

No ResponsesEylül 8th, 2017

3. DÜNYA SAVAŞI İŞGAL SAVAŞIDIR

  1. DÜNYA SAVAŞI İŞGAL SAVAŞIDIR

Yeni dünya savaşının adı, işgal savaşıdır.

Abd azınlık ve teröristlerle dünyayı işgal peşinde.

Türkiye, Pakistan, Irak; Fetö- Muhammet Tahir’ül Kadri- Kesnizani ile işgal yolunu seçmiştir.

Yarım asırlık bu planla, hem askeriye ve hem de hukuk eliyle işgale yeltenilmiştir.

Abd- Fetö- Pkk ve güç odaklarıyla Türkiye-yi işgalle ele geçirmeye çalışmaktadır.

Darbelerle istediğini tamamen yerine getiremeyenler, bil fiil işgal yolunu seçmişlerdir.

Bae Yemeni işgal etmede, Arabistan Katarı, Pkk Suriyeyi, İsrail ortadoğuyu işgal çabası içerisinde.

Bu rusya için olduğu gibi, afrika ülkeleri içinde de cereyan etmektedir.

  1. dünya savaşı mevzii ve stratejik işgallerin savaşı haline geldi.

Darbeler artık işgal yöntemiyle yapılmaktadır.

  1. dünya savaşı işgal savaşıdır.

Mesela, Filistinliler Filistini satmadılar.

İngilizlerin oyunuyla tarlalara konulan ağır vergiler neticesinde, vergisini ödeyemeyenlerin elinden gasb edilmiş oldu.

Bu günde Üsame Bin Ladinle, ikiz kulelerin vurulması ve teröre destek bahanesiyle yapılmaktadır.

-Abd 15 Temmuz işgalini kaybetmenin şokunu yaşıyor.

Bu kendisinde hırs ve nefret uyandırmış durumda.

50 yıldır besleyip büyülttüğü Fetöyü bu günler için hazırlamış ve B planı olarak ciddi ihtiyaç anında kesin bir çözüm almak için kullanacakken, maalesef Fetö ve millet onu hayal kırıklığına uğrattı.

Bunun acısını çıkarmak için açıktan açığa cephe oluşturacaktır.

Bir tesbitte dikkat çekildiği üzere Tramp sivilleri değil de Pentegon yani Abd-nin askeri kanadını yanına çekmesi, artık silahların konuşacağının bir göstergesidir.

1960 –dan beri münafıkane yaptığı şekillendirmeyi, bu gün açıktan açığa yapmaktadır.

Pkk-ya gönderdiği bin tır silah ve onlara vermiş olduğu 6 ay içerisinde kürt devleti kurma vaadi de bu kabildendir.

Bu da pkk eliyle işgal faaliyetidir.

Pkk- ya, ypg- ye, deaşe saldırtarak ve kendisi de israilin Diyarbakıra kadar uzanan yolunu açmak için saldıracaktır.

-11 Eylül ikiz kule bahanesiyle ve Üsame bin Ladin uydurmacasıyla Afganistana, Irak- a saldıran Abd ve batı Daeş ve teröre destek gibi bahanelerle orta doğuya saldırmaya devam etmektedir.

Kuzuyu yemek için uydurulan kurt bahanesi her zamanda hazırdır.

Senenin belirli zamanlarında bombalar patlatılırken, ondan sonra birden durmaktadır.

Belli ki bir yerlere verilen mesajlar yerine ulaşmış, alınması gerekenler alınmıştır.

Silahı elinde tutanlar, parayı elinde tutanları bastırmaktadır. Suud ve Katar gibi.

Abd başkanı Trump-un dediği gibi; Borçlarını arap ülkelerine ödeteceği sözünün uygulamada olduğunu görmekteyiz.

MEHMET ÖZÇELİK

09-08-2017

 

 

 

 

No ResponsesAğustos 12th, 2017

SERZENİŞ

SERZENİŞ

Bu yazıyı;” Cemaat Abilerinden Bir Grubun Fethullah Gülen’e Açık Mektubu [1] ,ve “Bu bir FETÖ ablasının itiraflarıdır.”[2] yazısından ilham alarak yazıyorum.

Bu yazıyı her Gülen mensubunun okumasını tavsiye derim.

Belki de 2013- den şimdiye kadar yüzlerce sayfa yazı yazdım Fetö ile ilgili olarak.

Ancak şuna inanıyorum ki, içeriden birilerinin –yukarıdaki mektup da olduğu gibi- görüp yazdıkları kadar etkili olmayacaktır.

“Altı ibadet, ortası ticaret, üstü ihanet. “ olan bir yapının elbette ki ibadetle meşgul olan alt yapısı, bu ibadetin verdiği sorumluluk ve ahiret sorgusu göz önünde bulundurularak daha hayatları bitmemişken ve de kendilerine keffaret-üz zünub olacak bir hizmette bulunacaklardır.

Nitekim darbeden önce onlardan bir öğretmen arkadaş; Hocam bizimkiler pkk- ya oy vermemizi söylüyorlar. Oysa onlar bizim dershanelerimizi yaktılar, arkadaşlarımızı kovdular. Ben nasıl verebilirim, deyince kendisine;

-Bunu onlara söyledin mi, dediğimde;

-Nasıl söylerim, beni aforoz ederler, deyince bende kendisine;

O halde sen sorumlusun ve serzenişte bulunmaya da hakkın yok.

Ve işte o söylememenin ortaya koyduğu sonuç.

-Şimdiye kadar Fetöye mensup bir şehirde binlerce, bu memlekette milyonlarca insan vardı, bunların içlerinden ancak itirafta bulunacak birkaç abi mi çıkabildi.

Madem dünya hayatı, maddi hayat bitirildi, bari ebedi hayat tehlikeye girmesin.

Daha hayat devam ediyorken milyonlarca insanın daha neyi kaybetmesi bekleniyor?

Daha bilinmeyen ve de anlaşılmayan, kandırılmanın ve ihanetin açık bir belgesi neler kaldı ki, onlar beklenmektedir?

Gülenin geçmişte söyledikleri ortada iken, darbe emrini bizzat ben verdim diye ağzından çıkması mı beklenmektedir?

Bu bir saf-derunluk olmaz mı?

Dünya hayatı geçicidir. Kendimizin aldanması münferit bir olayda olsa, milyonların kaybetmesi ve kaybetmelerine sebeb olmak az bir şey midir?

Sizler bir araya gelip de bir hesap ve muhakeme yapmıyor musunuz?

Ortada bir yanlışlık, daha da ötesi bir ihanet yok mu?

Söylemesi ağır mı geliyor?

Peki öylece bu dünyadan gitmek, o ağır yükün ağırlığıyla Allah-ın huzuruna çıkmak daha ağır değil midir?

Mübalağa etmiyorum, sizlerde binlerce çok iyi niyetle, maddesiyle manasıyla bu yola girmiş insanlar var.

Peki şu anda neredesiniz?

Bütün bunlar açık ve açıkta iken, eğer bana son sözünü söyle dersen şunu derim;

Dünya ve ahiret zilleti de olsa, sonu hapisle de bitse ben bu yolda devam edeceğim, de ve çık, açıkça ilan et.

Ya da tüm milyonlarca insanın aldanıp aldandığını dile getirdiği gibi aldandığını söyle ve bildiklerini başkalarına da faydalı olması için dile getir.

Bin yıllık tarihimizde ihanetler, cinayetler ve darbeler olmuştur. Ancak hiç biri bu denli organizeli, haince, kapsamlı bir işgali yaşamamıştır.

İş bitmemiştir. Tehlike hala kapımızdadır.

Bunu defetmek için mensuplarının bildikleri gerçekleri dile getirmeleriyle hafifletebilirler.

Sonuç alamayan haçlı güruhu 15 Temmuzdan daha sert ve açıkça üzerimize gelecektir.

Eğer hala içteki destekçilerinin bu destekleri kırılmazsa tehlike vahimdir.

En büyük diğer bir tehlike ise, bu kavganın 40 yıllık pkk kavgasından daha dehşetli olarak bir elli yıl daha devam etmesidir.

-Ey Ahmetler, Mustafalar, Ethemler, Suatlar size sesleniyorum. O kadar kalem-şörleriniz vardı, ne oldu? Silah-şörlerin yerini mi aldılar?

Hani o kadar hatipleriniz vardı, Lâl mi oldular? Neden konuşmuyor, bizleri aydınlatmıyorlar?

Bizlerin karanlıkta olduğumuz bir durum varsa bizleri aydınlatsınlar.

Bütün bu yapılanlara karşı ne gibi bir meşruluk kılıfı giydireceklerdir?

Hizmet mi, dava mı, cihat mı, ulül emre itaat mi, neler ve neler. İzah etmek gerekmez mi?

İnsanın inandığı şeyleri söylemesi gerekmez mi?

Eğer gerçekten işin içinde bir Allah rızası varsa bir karar verilsin, dünya imtihanı bitmeden…

Vatan hepimizin, kusuruyla da olsa bu millet bizim. Kaybedersek bu kayıp hepimizin kaybı olur.

Bir karar verin. Yeni kavgaların önünü açmayın, kapatın.

Öyle zannediyorum ki; 15 Temmuzda memleket işgal edilseydi mutlu olmayacaktınız.

O halde yeni bir işgal denemesini mi bekliyorsunuz?

Eğer gerçekten bir şahsiyet, bu millete bir minnet, bu vatana bir namus borcunuzu yerine getirmek istiyorsanız bildiklerinizi dile getirin. Sizlerin ve hatta hepimizin düştükleri hatalara bizden sonrakiler düşmesin veya uyanmak isteyenler uyansın.

Sizden kimse iftira etmenizi istememektedir. Aklınızın, kalbinizin, vicdanınızın sesini dinleyerek gördüğünüz ve düştüğünüz yanlışları bir keffaret olarak dile getiriniz.

Gelin hep beraber gelen selin ve felaketlerin önünde baraj oluşturalım, sayısız ortak değerlerimizde birleşelim, zulme rıza göstererek ortak olmayalım.

Fe teemmel… Düşünüle…

MEHMET ÖZÇELİK

07-08-2017

 

[1] http://www.haksozhaber.net/cemaat-abilerinden-bir-grubun-fethullah-gulene-acik-mektubu-80881h.htm

[2] http://www.yeniakit.com.tr/haber/bu-bir-feto-ablasinin-itiraflaridir-200091.html

No ResponsesAğustos 8th, 2017

İSLAMIN ÖNÜNDEKİ ENGEL TERÖR

İSLAMIN ÖNÜNDEKİ ENGEL TERÖR

Bu gün islamın kabul edilmesi veya ilerlemesinin önündeki en büyük set ve engel, terör ve terörizm akımıdır.

Nitekim İslama hamile olup,  Doğum sancısı çeken avrupa, en yakın zamanda bir islam devleti doğuracaktır.

Biz yüz sene önce onlara hamile idik, tam bir batılı doğurduk. Şimdi onlar bunun sancısını çekiyor.

Doğumu geciktiren ise iki şey;

1.Bizim iyi bir örnek olmayışımız.

2.Onun içimizde terör estirmesi. Avrupa ve Hristiyan dünyası bunu biliyor. Bildiği içindir ki, islam dünyasını sürekli terörle meşgul ediyor.

-İsraile Onu Minute, dedik.

Abd- ye demenin ise zamanı geçti bile. Çünkü teröre açık destek vermektedir.

40 yıl savaştığımız pkk-ya Abd, bin tır silah vermiştir. O da son sistem silahlar.

Sıra Nato da. Terörün ve teröristin gizli hamisi olan Natoya, ‘Third One minute’ demenin zamanı gelmiştir.

Önce İsrail, sonra Abd, sonra Nato, sırada, Almanya, One, Second, Third, sırada bu Fourth…

“Sizi Şer ve Hayır ile imtihan ederiz. Dönüşünüz bizedir.”[1]

İslam dünyası şerle imtihan edilmektedir.

3 nesil şerri defetmekle uğraştık. Dileriz bundan sonraki nesiller hayırları celb ile uğraşırlar.

Şer bulutları def oluyor, şerlilerle beraber.

Şerliler kara bulutlarıyla beraber göçüyorlar.

-Yecüc mecüc devrede.

Yecüc mecüc yani terör ve terörist, anarşi ve anarşist artık koordineli ve planlı olarak terör estirmektedirler.

Müslimi gayrı müslimi, ırkı ve milleti gözetmeksizin hatta devlet olarak ve ihale yoluyla sürdürmektedirler.

-Avrupa arayış içerisinde, kiliseler boş, hrıstiyanlıktan kopmuş, gideceği limanı arıyor.

-Avrupa ve yeni haçlı güruhu hem içimizde ve hem de dışımızda terör ateşini sürekli yakıyor, fitne ateşini fitilliyor.

Mesela her birinin maddi bir hesabı vardır. İsrail gibi.

İsrail için Diyarbakıra kadar olan Arz-ı Mev’ud ne ise, Ermenistan içinde Doğu odur. Oyunda onların oyunudur.

Terörün en başta gelen özelliği; gizli, kripto ermeni, Yahudi, sabataist, dersim mağduru, ihanet içerisinde olabilecek şaibeli kimseleri büyüttü.

Makam, para, kadın, menfaat faktörünü çok iyi kullandı.

Yalnız Fetönün bilmeden yaptığı en önemli iş, bunların açığa çıkmasına vesile oldu.

Münafıkane, gizli yapılan işler açığa çıktı, saflar belirginleşti.

Pkk ile ortaklığı deşifre oldu. Daeşle ittifak yaptı. 15 Temmuzda darbe değil, terör saldırısı yapıldı.

– Askeriyede 15 temmuzdan önce, 15 temmuzda vatandaşa sıkılan kadar pkk-ya sıkılsa, aynı kin ve saldırı pkk için gösterilse idi, pkk biterdi.

Ordunun içerisindeki Asker görünümlü teröristler pkk-nın bitişini engelliyor, boş dağları bombalıyordu.

*Ameliyattan yeni çıkan bir insan ameliyatın sıcaklığından pek bir şey hissetmez. Zaman geçtikçe yaranın acısı sızlamaya başlar.

15 Temmuzun acısı ve dehşeti ise zaman be zaman daha iyi anlaşılacaktır.

Nuh peygamber bedduasında kafirleri ve onların çocuklarını sağ bırakma derken; onlardan bu güne gelen Esed gibi, Avrupa ve etbalarını kastetmektedir.

Yoksa o zalimlerin yaptıkları şimdiki sadece Esedin yaptığının yüzde biri bile değildir.

Nuh peygamberin bedduası cüz-i, şahsi ve mevzi-i bir beddua değildir.

Külli ve kıyamete kadarkilerini kapsamakta idi.

-Fetönün münafık karakterinin yanında en belirgin özelliği, yapmayı istediği veya kendisinde bulunan özelliğiyle başkalarını, itham etmesidir. Takiyye gibi.

İran taraftarlığı, cami bombalama gibi.

Efendimizden bu yana halis münafık görmek isteyen, Fetö-ye baksın.

Fetö dinin değil, cumhuriyet idaresinin ürettiği bir üründür. Ondandır ki Chp ona sahip çıkmaktadır. Avrupa ve Abd himaye etmektedir.

– Obamanın münafıkane yapıp, irana saldırıyı başaramaması veya alt yapısı olan Deaşı oluşturmasından sonra, yerine kasıtlı olarak getirilen, deli dolu bir adam olan Trumpun getirilmesiyle fitil ateşlenmiş oldu.

Allah muhafaza etsin, 3. Dünya savaşının başlamasına start verilmiş oldu.

Türkiye doğrudan zarar görmese de; İran, Suud-i Arabistan, Suriye ve Yemen gibi ülkelerin ateşleri yükseltilerek, savaşın alevi tüm orta doğuya yaygınlaştırılacak.

Rusya ve Abd-nin karşı karşıya gelmesi halinde göçler tehlikeli boyutlara ulaşacaktır.

*Parayı en iyi kullananlar Yahudiler, Dini en iyi kullananlar İngilizler, terörü en iyi kullanan abd-liler, dünya kültürünü etkilemede en iyi kullanan Fransızlar, bunları bir araya getiren veya bunların bir araya getirdiği kimse ise Fetödür.

– Fetönün devre dışı olmasıyla, islami safiyet ortaya çıktı.

Rekabet kalktı.

Cemaatların önü açıldı.

Trt1-de ilk defa Kur’an-ı Kerim yarışması düzenlendi.

Memleketin taşları yeni yeni yerine oturuyor. Trt 1- de ilk defa yayınlanan; “Kur’an-ı Kerim-i Güzel okuma Yarışması- bunun ilkidir.

Dünya-mal-makam sevdalılarının yoğunluğu kalktı.

İltimaslar dost iltimaslarıyla devam etse de, soru çalma gibi hırsızlıklar kalktı.

Devlet rahatladı. Soyulup soğana çevrilmenin önemli bir kanalı kapatılmış oldu.

Din fetönün tekelinden kurtarıldı.

Belki de en önemlisi, görünen vitrinin arkasındaki münafık yapı deşifre olup, yıkılmış oldu.

Risale-i Nura perde olmuştu. Böylece perde kalkmış oldu.

Sadeleştirme bahanesiyle yaptığı tahrifte engellenmiş oldu.

– İslamın uyanışı, uyuyan arapların uyanışına bağlıdır.

Arapların uyanmaması için terör ön plana çıkarılmaktadır.

Sürekli islam dinine saldırıldı.

-İngiliz oyunu; dini yasakla ve alternatif din uydur. Dini serbest kıl, onu sulandır.

İslam ile toplumun arası sürekli problemli kılındı.

 

 

 

 

[1] Enbiya.35.

 

No ResponsesAğustos 5th, 2017