HİCRÎ KAMERÎ SENEYİ

MÎLÂDÎ SENEYE ÇEVİRMEK

Hicrî kamerî sene, mîlâdî seneden 10,875 gün kısadır. Her hicrî

sene başı, bir evvelki hicrî sene başının rast geldiği mîlâdî seneden

11 gün evvel başlar. Takrîben 33 senede, bir mîlâdî sene

içerisinde, iki hicrî sene başı bulunur. Ya’nî 33,58 hicrî ve 32,58

mîlâdî senede bir, birbirini ta’kîb eden iki hicrî seneden birincisinin

başı, Ocak ayının ilk on gününe, ikincisinin başı ise, Aralık ayının

son on gününe ve aynı mîlâdî seneye rastlar. Dahâ sonraki hicrî

senelerin sene başları, mîlâdî 12. aydan birinci aya doğru giderek,

mîlâdî ayların her birine tesâdüf eder. 277. sahîfedeki cedvelde,

aynı mîlâdî seneye rastlayan hicrî senelerden ikincisi, ya’nî Aralık

ayının son on gününe rastlayan hicrî seneler yazılıdır. Meselâ,

1330 hicrî senesi mîlâdî 1911 senesinin Aralık ayında, 1329 hicrî

senesi de, yine mîlâdî 1911 senesinin Ocak ayında başlamakdadır.

Cedvelde yazılı olmayan herhangi bir hicrî senenin başı ile

bunun tesâdüf etdiği mîlâdî sene, cedvelde yazılı olan hicrî ve

mîlâdî senelerden aynı mikdâr sene sonra olurlar.

Cedvelde yazılı olmıyan herhangi bir hicrî sene başının mîlâdî

karşılığını bulmak için, kendinden küçük ve en yakın hicrî sene ile

bunun karşısında yazılı olan mîlâdî sene cedvelden bulunur. Bu iki

hicrî senenin aralarındaki fark, cedvelde bulunan mîlâdî seneye

ilâve edilir. Bu hicrî sene başının, mîlâdî hangi ayda başladığını

anlamak için, iki hicrî sene arasında farkın aylar cedvelinde hangi

aya tesâdüf etdiğine bakılır. Meselâ, 1344 hicrî senenin başına

tesâdüf eden mîlâdî sene, 1344-1330=14 olduğundan,

1911+14=1925 olur. 14 rakamı aylar cedvelinde Temmuz ayına

rastlar.

Bir hicrî sene içerisinde bulunan şemsî ayın, hangi mîlâdî

seneye rastladığı da şöyle bulunur: Bu şemsî ay, hicrî sene başının

rastladığı mîlâdî aydan önceki bir ay ise, hicrî sene başının

rastladığı mîlâdî seneden bir sonraki mîlâdî sene olur.

Tam İlmihâl (Se’âdet-i Ebediyye) kitâbımızda dahâ fazla bilgi

vardır.

Hak tecellî eyleyince, her işi âsân eder,

halk eder esbâbını, bir lahzada ihsân eder.

- 276 -

Hicrî sene başlarının tesâdüf etdiği mîlâdî seneleri gösterir

cedveldir.

Mîlâdî

sene

Hicrî

sene

Mîlâdî

sene

Hicrî

sene

1323 724 607 -14

1356 758 640 20

1388 791 672 53

1421 825 705 87

1454 859 737 120

1486 892 770 154

1519 926 802 187

1551 959 835 221

1585 994 868 255

1617 1027 900 288

1650 1061 933 322

1682 1094 965 355

1715 1128 998 389

1748 1162 1030 422

1780 1195 1063 456

1813 1229 1095 489

1845 1262 1128 523

1878 1296 1160 556

1911 1330 1193 590

1943 1363 1226 624

1976 1397 1258 657

2008 1430 1291 691

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Aralık Kasım Ekim Eylül Ağustos Temmuz

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Hazîran Mayıs Nisan Mart Şubat Ocak