İNSANLAR MAHŞERDE NASIL DİRİLTİLECEKLERDİR?

 

 

            Hadisde:”nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz,nasıl ölürseniz öyle haşrolursunuz.”buyurulmaktadır.

            Bediüzzaman hazretleri talebeleriyle bir kabirden geçmektedir.Talebelerine devam etmelerini söyleyerek kendisi bir kabrin önünde durur.Kendisinden iki yaş büyük olan Molla Rasul birazda nazdarlığından olsa gerek ayrılmaz.Bir müddet bekleyen Bediüzzaman birden tebessüm eder.

            Molla Rasul ısrarla sebebini sorar.Bediüzzaman’da bu ısrar üzerine anlatır:

            -“Burada 35-40 yaşlarında yeni gömülmüş bir kadın mezarı var.Kadının ölümü ise,ipe boncuk saplarken meydana gelmiş ve şu anda kabrinde ipe boncuk saplamaktadır.Öyleki,kıyamet koptuğu zaman diyecek;-Allah Allah!Kıyamet ne de çabuk koptu,daha ipe boncuğumu saplamamıştım.”diye müşahedesini anlatır.

Bak müzzemmil.

“O gün suretlere (ruh) üflenir, hemen bölük bölük Allah’a gelirsiniz. (Her bölük önünde imamı olduğu halde Allah’ın huzuruna varır.).”[1]

 Muaz b. Cebel, insanların bölük bölük mahşere gelmeleri hakkında  Resulüllah’a soru sordu. Resulüllah (sav) buyurdular ki: “Büyük emirlerden birini sordun.” Sonra gözlerinden yaşlar boşanarak sözlerine devam ettiler: “Benim ümmetimin günahkârları on sınıf halinde mahşere gelirler:

1.1. Maymun suretinde.

2.2. Domuz suretinde.

3.3. Ayakları bağlanmış, yüzüstü çekilerek.

4.4. Kör şeklinde.

5.5. Sağır ve dilsiz olarak.

6.6. Ta aşağılara sarkmış dillerini çiğneyerek, ağızlarından da su akarak, (ki, mahşer ehli bunlardan çok tiksinirler.).

7.7. Elleri ve ayakları kesilmiş, kötürüm şeklinde.

8.8. Ateşten darağacına asıl bir şekilde.

9.9. Bedenleri leşten daha kokmuş bir şekilde.

10.10. Giydikleri katrandan elbiseleri vücutlarına yapışarak, yana yakıla mahşere gelirler.

Maymun sûretinde olanlar insanlar arasında söz taşıyanlardır. Domuz sûretinde olanlar, insanların malını haram yollarlarla haksız yere alıp yiyenlerdir. Yüzüstü sürtünerek mahşere gelenler, faiz yiyenlerdir. Kör olanlar, halkın başına geçip taraf tutarak haksızlık yapan reislerdir. Sağır ve dilsiz olanlar ucbe girenler (kendini beğenmişler) dir. Aşağılara sarkmış dillerini çiğneyenler, ilmi ile amel etmeyen alimlerdir ki, insanlara iyiliği emreder kendileri tam bunun zıddını yaparlar. El ve ayakları kesilmiş kötürüm olarak haşredilenler ise, komşularına haksızlık yapıp onlarla iyi geçinmeyenlerdir. Ateşten darağacına asılı olarak haşredilenler ise, hiç yok yere insanları hükümetin gözünde asi gösterip  onların hapsedilmelerine ve işkence yapılmalarına sebep olanlardır. Bedenleri leşten daha kokmuş olanlar ise her bir kötü işi işleyip Allah’ın koyduğu vacip olan bir hakkı (mallarının zekât gibi) vermeyenlerdir. Katrandan elbiseleri üzerlerine yapışmış olarak haşredilenler ise insanlara karşı kibir ve gurur taslayanlardır.” [2]

Yahudilerin meshinde maymun ve domuza çevrilme olduğu gibi,rivayetlerde onların;fare,keler,kertenkele ve daha başka canlılara da dönüştürülmüş olduklarından hadislerde haber verilmektedir.Hadisde,Hz Peygamber,kertenkele yiyen birini gördüğünde,Allah’ın israiloğullarından bir nesle lanet ettiğini ve onları yeryüzünde debelenen hayvan kılığına soktuğunu,bu kertenkelenin de onlardan olabileceğini,bu sebeble onu yemiyeceğini,fakat yemeyi yasaklamayacağını söylemiş[3],ayrıca,”Allah hayvana dönüşen bir ümmet için soy sop bırakmamıştır.”[4]

Maymun ve domuzların Allah’ın meshettiği insanlardan olup olmadığı sorulduğunda,”QAllah taala bir kavmi helak etti mi ona nesil vermez.Maymun ve domuzlar daha önce de vardı.”demiştir.

Ümmetinden günah işleyen bir kısmını Allahın geceleyin dağı üzerlerine indirmek suretiyle helak edeceğini,bir kısmını da ahirzamanda,maymun ve domuza dönüştüreceğini ifade etmiştir.”[5]

            İnsanlar mahşerde doğdukları şekliyle çıplak olarak haşrolacaklardır.

            Hz.Âişe bu durumda insanların birbirlerine bakma durumları söz konusu olma sorusu üzerine Efendimiz;İnsanların kendi meşguliyet ve sıkıntılarından dolayı birbirlerini görme durumunun söz konusu olmayacağını beyan buyurmuşlardır.

 

Mehmet ÖZÇELİK

17-07-2005


 

[1] Kehf.99,Mürselat.38,Âl-i İmran.25,

[2] Zemahşerî, Tef., VI, 208.keşful hakayık tefsiri.c.3.Nebe.suresi.

 

[3] Müslim.Sayd.51.

[4] Müsnet-I/390.

[5] Buhari,eşribe.6,İbni hacer el Askalani,XI,175-181)İslam Ans.29/303.