KÂFİRLERİN KÜÇÜK YAŞTA ÖLEN ÇOCUKLARININ ÂHİRETTEKİ DURUMU NEDİR?

 

            Hadisde:”Her doğan İslam yaratılışı üzere doğar.Ancak daha sonra anne babası hristiyan-yahudi-mecusi ise onuda öyle yapar.”

            Bu hükme göre dünyaya gelen her çocuk hükmen müslümandır.İnsanların sorumluluk yaşları ise onbeş yaşıdır.

            Bu duruma göre erginlik çağından önce ölen kafirin çocuğu hükmen cennetlik sayılmaktadır.

            Bununla beraber farklı görüşler mevcud olup,diğer hükümlere ve kaynak ve yorumlara gelince;

“Cennette İbrahim aleyhisselamın etrafında çocuklar dolaşır. Bunların içinde müşriklerin küçükken ölen çocukları da bulunur.” [Buharî]

"Hiçbir kimse bir başkasının günahını yüklenemez"[1]

Müslüman olanın küçük yaşta iken ölen çocuğu için böyle bir tartışma söz konusu değildir.Bu da kafir çocuklarının rahmete mazhar olacağının bir alameti sayılabilir.

-“Müşriklerin büluğa ermeyen çocukları,cennet ehline hizmetçi olurlar.”

- İbnu Abbas radıyallahu anhümâ anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm'dan müşriklerin çocukları hakkında sorulmuştu. "Allah onları yarattığı zaman ne yapacaklarını iyi biliyordu!" buyurdular."[2]

Müşriklerin çocuklarına gelince : Bu hususta üç kavil vardır. Birinci kavle göre babalarına tâbi olarak onlar da cehenneme gireceklerdir. İkin­ci kavi tevakkuftur. Yâni ulemadan bir taife bunların cennetlik mi, cehen­nemlik mi olduklarım kestirnmemiş, bu hususta bir şey söylememeyi ter­cih etmişlerdir. Üçüncü kavle göre müşriklerin küçükken ölen çocukları cennetliktir. Muhakkık'ın ulemânın kavilleri budur. Nevevî : «Sa­hih olan da budur.» diyor. Buna delil Resûlüllah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) in cennette İbrani m (Aleyhisselâm) 'ı ve etrafında İnsanların çocuk­larını gördüğünden bahseden hadîsidir. Mezkûr hadiste ashâhm : «Yâ Iie-sûlaîlalı! Müşriklerin çocukları da orada mıydı?» diye sordukları:

«Evet! Müşriklerin çocukları da oradaydı.» diye cevab verdiği bildi­rilmektedir. Hadîsi,    Buharı    rivayet etmiştir. Teâlâ Hazretleri de :

«Biz Resul göndermedikçe kimseyi azab edecek değiliz.» buyurmuş­tur. Bir çocuk bulûğa ermedikçe mükellef değildir. Bu cihet ittifâkîdir,.

Müsned-i Ahmed'de gelen bir rivayette;

"Müslümanların çocukları cennetliktir, müşrikler ve çocukları cehennemliktir." Sonra şu ayeti okudu. (Mealen): "İman edip de zürriyetleri de kendilerine  tabi olanlar (var ya), biz onların nesillerini de kendilerine kattık"(Tur 2). İbrahim Canan, Kütüb-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları: 14/25-26.)

- Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "(Ölen) çocuklarınız için cenaze namazı kılın. Çünkü onlar (cennete girmede sizin öncülerinizdendir."

- Utbe İbnu Abdi's-Sülemi radıyallahu anh anlatıyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "Buluğa ermemiş üç çocuğu ölen hiç bir müslüman yoktur ki, o çocuklar onu, cennetin sekiz kapısında karşılamasınlar. O, bu kapılardan hangisinden dilerse cennete girer."

Rahmeti ilahiye geniştir.Her şeyi en iyi bilen Allahtır.

Mehmet   ÖZÇELİK

17-07-2005

 

 

 

 


 

[1] 6/164,17/15,35/18,39/7,53/38.

[2] Buhari, Kader 3, Cenâiz 93; Müslim, Kader 28, (2660); Ebu Davud, Sünnet 18, (4711); Nesai, Cenaiz 60, (4, 59).