TECERRÜD SIRRI

TECERRÜD SIRRI – Sesli Dinle

*İnsanın en büyük problemi;kendisi değil,başkası olmasıdır.Veya başkasını düşünerek,kendisini terk edip,başkası gibi olmasıdır.

Oysa o başkası olmayacak,kendisi olacaktır.

Zaten başkası kendisi gibi olacak veya kendisi başkası gibi olacak olsa,onlardan birine ihtiyaç yok demektir.

Bir arkadaş,ben senin gibi olmak istiyorum,der.

Eğer sen benim gibi olmak istiyorsan,bana gerek yok ve de ihtiyaç yok.

Çünkü sen ben olacaksın.

Zaten ben olduğuma göre,o zaman da sana gerek yok.

-Cerrah bir arkadaş,aslında ben dine hizmet etmek istiyordum.Bu görevde bulunmak istemiyordum,dediğinde kendisine şunu anlattım;

-Bir gemide giderken yeni Arapça öğrenen bir genç kaptana dönerek;

-Kaptanım siz Arapça biliyor musunuz?der.

Kaptan da hayır der.

Genç cevaben;Gitmiş ömrünün yarısı,der.

Bir müddet sonra şiddetli bir fırtına çıkar,gemi batacak gibidir.

Bu sefer de kaptan gence sorar;

Yüzme biliyor musun?

Genç hayır deyince;

Gitmiş ömrünün tümü,der.

-Herkes ve her varlık bütünün birer parçasıdırlar.

Cüzler küllü tamamlamaktadırlar.

**********************

Tecerrüd sırrıyla görülür ki,tüm peygamberler ve veli zatlar mağaraları,insanlardan uzak yerlerde yaşamayı tercih etmişlerdir.

Onlar saraylarda,köşklerde oturmamışlardır.

Varlığı yoklukta bulmuşlardır.

Bu durumda sırlar açılıyor,insan kendisini okuyarak,kendisini anlıyor.

Dolayısıyla Rabbisini biliyor.

-Bediüzzaman cezalandırılmak üzere Barlaya sürülüyor.

İsparta/Barla ise Bediüzzamanın inkişaf edip parladığı yer oluyor.

-Tecerrüd etmek,çok kayıtlardan da tecerrüd etmeye sebeb oluyor.

İnsan kendisini bağlayan bağlardan da kurtulmuş oluyor.

Özellikle maddeden tecerrüd ile,manaya yaklaşmış oluyor.

Eğer bu kötü ahlak ve nefsani hatta hayali isteklerden,vesait ve enaniyetten soyutlanmış,beşeri ve süfli şeylerden soyutlanma ve tecerrüd ise,insanın manen terakkisine vesile oluyor.

Ölüm ise ruhun bedenden tamamen tecerrüdüdür.

*Tek problem,İslamiyet,iman ve hiç kopmaz vicdani tecerrüdün olması,tefessüh sebebidir.

*Bir kısım insanların mücerred yani bekâr kalmalarındaki sebeb;kendisini bağlayacak eş,çocuk ve hepsinin ihtiyaçlarını temindeki yoğunluk,önemli vazifelerinin ihmal veya terkine sebeb oluyor.

Adeta ayak bağı oluyor.

Arzu edileni ikisinin bir araya gelmesiyle,ihlas sırrıyla 11 olması,çocuk olduğunda 111,1111 gibi olmaktır.

*Ruhta mücerredlik vardır.Tecezzi etmez.Direk Allah canibindendir.

Ruh kâinatın fevkindedir.

Nefiste mürekkeblik ve terkib vardır.Bu sonsuza kadar gider.Tamamen kâinat canibine müteveccih ve yöneliktir.

Maddenin altındadır.Altında da ezilmektedir.

Menfaatına aid olan her şeyi,kendisine bağlar.

-Ruh maddenin altında boğuluyor ancak kurtulmak istiyor,çabalıyor.Sonuçta imanın nuruyla kurtuluyor veya küfrün ve maddenin zulümatıyla boğuluyor.

Beden ve nefis ise kurtulmak istemiyor.

Cüz-i bir lezzeti,ebedi bir eleme tercih ediyor.Bağlandığı şeylerin elemiyle de elem çekiyor.

-Aslında varlık ve var oluş,tecerrüdde olmaktır.

Dünyevi açıdan var olmak,bazen yok olmaya da sebeb oluyor.

-Dikkat edilirse,varlıklar yokluktan çıkmaktadırlar.

Başta peygamberler olarak bir çok büyük zatlar,dünyayı elde etmekle bu makama çıkmadılar.

İbrahim Ethem,Beyazid-i Bestami,Bediüzzaman gibi şahşiyetler dünya zevki ve varlığı namına,bir şeye sahip değildirler.

-Bediüzzaman;” “Eğer vücuduna itimad edersen, ademe düşersin. Çünkü ancak vücudun terkiyle vücut bulunabilir. Ve keza, vücuduna kıymet vermek fikrinde isen, o vücuttan senin elinde ancak bir nokta kalabilir. Bütün vücudun cihât-ı erbaasıyla ademler içerisinde kalır. Amma, o noktayı da elinden atarsan, vücudun tam mânâsıyla nurlar içinde kalır.

Biri de, dünyanın lezzetleridir. Bu ise, kısmete bağlıdır. Talebinde kalâka düşer. Ve sür’at-i zevali itibarıyla, aklı başında olan, onları kalbine alıp kıymet vermez.

Dünyanın âkıbeti ne olursa olsun, lezâizi terk etmek evlâdır. Çünkü, âkıbetin ya saadettir; saadet ise şu fâni lezâizin terkiyle olur. Veya şekavettir. Ölüm ve idam intizarında bulunan bir adam, sehpanın tezyin ve süslendirilmesinden zevk ve lezzet alabilir mi? Dünyasının âkıbetini küfür sâikasıyla adem-i mutlak olduğunu tevehhüm eden adam için de terk-i lezâiz evlâdır. Çünkü, o lezâizin zevaliyle vukua gelen hususî ve mukayyed ademlerden, adem-i mutlakın elîm elemleri her dakikada hissediliyor. Bu gibi lezzetler o elemlere galebe edemez.

-Minallah,İlallah.

Her şey O’ndan gelmiş ve O’na gitmektedir.

O halde O’nun dışındakilerden tecerrüd etmelidir.

Tecerrüdün a’lası,en ulvisi,kalben tecerrüddür.

MEHMET ÖZÇELİK

07-06-2015

 

No ResponsesTemmuz 4th, 2015

KORKMA ! ALLAH BİZİMLE BERABERDİR

KORKMA ! ALLAH BİZİMLE BERABERDİR

Evet,Korkma!Allah seninle ve benimle beraberdir.

O bizimle beraberdir.

Madem o var ,Her şey var.

Zıddı olan ne gam ,ne kader,ne hüzün ne korku yoktur.

Çünkü O vardır.

O’nun olduğu yerde korku yoktur.

O’nun olmadığı gönüllerde korku,akıllarda hüzün ve şüphe vardır.

-İlla korkman gerekiyorsa,Allahtan kork.

Allah kendisinden korkanların dostudur.

-Korkacaksan,Cehennem azabından kork.

-Günahlara düşmekten kork.

-Korkma,zira sen yüksek ve yüksektesin.

-Emin ve iman içinde olan sen,korkma.

-Eman ve iman korkuyu defeder.

-Korkma ve de mahzun olma.

-Allah yolunda olan sen,korkma.

Neden korkasın ki?

Eğer O’nun yolunda isen.

Özellikle Mü’minlerin az-çok tüm korkuları,O’na olan imanındaki farklılıklardandır.

İman kemâlini bulursa,korku da zail olur.

-Korku ancak âhiret kaybı içindir.

Hidayet içerisinde olan neden korksun ki?

-Hidayete tabi olan sen,korkma.

-Şeytan dünya korkusuyla,âhireti kaybettirir.

Cam parçası mesabesindekini kocaman,ebedi âhireti de uzak göstererek korkutur.

-Korku imtihan vesilesidir.

Hayatı zehir yapmak değil,tehlikelerden korumak içindir.

-İman edip Salih amel işleyenler için korku yoktur.

-Gidişatı iyi olan neden korksun ki?

-En büyük korku,âkibet korkusudur.

Âkibeti hayırla hitama eren için korku yoktur.

-Korkma Ya Eba Bekir,Allah bizimle beraberdir.

-Emin olan Muhammed Aleyhisselam,hep o eman ve iman içerisinde oldu ve yaşadı.

Hiç korkmadı.

Bütün aleme meydan okudu.

-İlk vahyin heyecanını yaşayan Efendimize Hz.Hatice şöyle dedi;

-Korkma Ya Muhammed.Sen eminsin.Allah seni yalnız bırakmaz.Mahcub etmez.

Davasını dünyanın başına geçiren sır,O’nun korkusuzluğu idi.

-O halde,Korkma….

Mahcub olma…

Mahzun olma…

Allah seni terk etmez.

Sahipsiz bırakmaz…

Unutmaz…

-Havf ve Reca içinde ol…

Unutma….

Korkma….

MEHMET ÖZÇELİK

26-06-2015

No ResponsesTemmuz 4th, 2015

Ramazanın Feyzi

No ResponsesTemmuz 2nd, 2015

Eğitimde İmam Hatiplerin Yeri

No ResponsesTemmuz 2nd, 2015

LUT KAVMİ GERİ GELİYOR,TARİH TEKERRÜR EDİYOR

LUT KAVMİ GERİ GELİYOR,TARİH TEKERRÜR EDİYOR

1970 yılıyla başlayan inançsızlık,kominizm,solculuk,1980 yılı itibarıyla yerini sefahete ve rezalete bıraktı.

2015 ramazan ayında LGBT,[1] lilerin yaptığı çirkin görüntü ve pankartlar,[2] tam da Lut kavminin çirkin halini akla getirdi.

Tefessüh etmiş duygular dışa vurmaktadır.

Bir pankartta;-Velev ki ibneyiz- ancak bu pankartın önünde –sözüm ona- milletvekili müsveddesi olan kimselerde poz vermişler ve onlara destek olmuşlardır.

Ve de onlara oy verenlerin kimlere oy verdiklerini –velev ki …..- diyen insanlarla aynı karede olduklarının ne anlama geldiğini varın siz düşünün.

Bir asırdır ateizmi ve sol düşünce ile de inançsızlığı besleyen ve destekleyen,en azından böyle bir görüntü veren chp,şimdi birde yanına kürt versiyonu olan Hdp-yi de aldı.

Nitekim Hdp-de,Chp-de adayları içerisinde homoseksüel aday da gösterdi.[3]

**********************    

Kur’an-ı Kerim-de tahmini olarak 85 kadar âyet geçmektedir.[4]

-“ Lut, kavmine dedi ki: “Alemlerde, sizden önce hiç kimsenin yapmadığı ‘fahşayı’ (hayasızlığı) mı yapıyorsunuz? Gerçekten siz, kadınları bırakıp, şehvetle erkeklere mi yaklaşıyorsunuz? Doğrusu siz, ‘müsrif'(haddi aşan) bir kavimsiniz.”

Lut Kavmi’nin cevabı: “Bunları, yurdunuzdan sürüp çıkarın, muhakkak bunlar, çokça temizlenen insanlardır.” demekten başkası olmadı.

Bunun üzerine Biz, karısı dışında, (Lut’u) ve ailesini kurtardık; (karısı) ise, helake uğrayanlardan oldu. Ve onların üzerine, bir (azap) sağanağı yağdırdık. Bak! Mücrimlerin(suçluların) akıbeti nasılmış?”[5]

-Âyette“Emrimiz gelince oranın altını üstüne getirdik ve üzerlerine sağanak halinde, Rabbin katında işaretlenmiş taşlar yağdırdık. Böyle cezalar zalimlerin başından hiç eksik olmaz.”[6]

Bu asır tüm asırların rezaletlerini ve günahlarını bir kerede kustu.

Yahudi ve hristiyanların dediği Armegedon yani –Tanrıyı kıyamete zorlamak – olup,kıyameti tetikleyecek bir durumdur.

Bediüzzamanın ifadesiyle;”Elbette nev-i beşer bütün bütün aklını kaybetmezse, maddî veya manevî bir kıyamet başlarına kopmazsa; İsveç, Norveç, Finlandiya ve İngiltere’nin Kur’anı kabul etmeğe çalışan meşhur hatibleri ve Amerika’nın din-i hakkı arayan ehemmiyetli cem’iyeti gibi rûy-i zeminin geniş kıt’aları ve büyük hükûmetleri Kur’an-ı Mu’ciz-ül Beyan’ı arayacaklar ve hakikatlerini anladıktan sonra bütün ruh u canlarıyla sarılacaklar. Çünki bu hakikat noktasında kat’iyyen Kur’anın misli yoktur ve olamaz ve hiçbir şey bu mu’cize-i ekberin yerini tutamaz.”[7]

-“ Eğer çabuk kıyamet kopmazsa ve beşer bütün bütün yoldan çıkmazsa….”[8]

-“ Elbette, beşerin zulüm ve hatasıyla başına çabuk bir kıyamet kopmazsa, istikbalde hak ve hakikat, âlem-i İslâmda nev-i beşerin eski hatîatına kefaret olacak bir saadet-i dünyeviyeyi de gösterecek inşaallah.”[9]

Son söz olarak yine Bediüzzamanın ifadesiyle diyorum ki;

Evet, tükürün zalimlerin hayâsız yüzlerine!

Tükürün o ehl-i zulmün o merhametsiz yüzüne!”[10]

MEHMET ÖZÇELİK

30-06-2015

[1] Açılımı;”lezbiyen”, “gey”, “biseksüel” ve “transgender” kelimelerinin baş harfleridir. 1900’lerden itibaren kullanılmaya başlayan “LGBT”, eşcinsel hakları mücadelesinde kullanılan çatı kelimedir.

[2]https://www.google.com.tr/search?q=lgbti&client=firefox&hs=vwF&rls=org.mozilla:tr:official&channel=sb&biw=1440&bih=740&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=YnaSVe-tG8ayswGj77CAAw&ved=0CAYQ_AUoAQ

[3] http://www.habervaktim.com/haber/420860/hdpnin-homoseksuel-adayi-meclise-girdi-mi.html

http://www.hurriyet.com.tr/gundem/29098287.asp

[4] http://meal.ihya.org/kurandan-ayetler/kuranda-gecen-lut-as-ve-kavmi-ile-ilgili-ayetler.html

http://www.yaklasansaat.com/eski_kavimler/lut/lutayet.asp

[5] A’raf.80-84, NEML (27)/ 54-58,Bak. HUD(11)/ 74-83, HİCR (15)/ 57-77, ENBİYA(21)/74-75, ŞUARA (26)/160-175, ANKEBUT (29)/28-35, SAFFAT(37)/133-138, KAF(51)/31-37, NECM (53)/ 49-54, KAMER (54)/ 33-39, TAHRİM (66)/10.

[6] Hud.82-83.

[7] Sözler sh: 154.

[8] Emirdağ Lâhikası (1) – Mektup No: 206 -s.1793

[9] Hutbe-i Şamiye, Sayfa 43.

[10] Mektubat, Yirmi Dokuzuncu Mektup, Altıncı Risale olan Altıncı Kısım.

No ResponsesTemmuz 1st, 2015